+387 32 243-400 Fax: +387 32 249-142
geosonda@bih.net.ba

Geotehnička, geološka i hidrogeološka istraživanja i ispitivanja

Geotehnički radovi

1. Geomehnički istražni radovi na mostu Mehmed Paše Sokolović u Višegradu, za potrebe izrade projekta obnove mosta pod zaštitom UNESCO, 2008.
2. Geomehnički istražni radovi za potrebe izgradnje mosta preko Jablaničkog jezera u mjestu Čelebići kod Konjica, 2008.
3. Geotehnička i hidrogeološka istraživanja terena za potrebe izgradnje HE Vranduk na rijeci Bosni, 2009.
4. Geotehnička istraživanja i ispitivanja terena za potrebe izgradnje Plinske Termoelektrane u Zenici, 2009.
5. Geotehnička istraživanja i projektovanje za potrebe izgradnje silosa u Tvornici cementa – Kakanj, 2010.
6. Geomehanički istražni radovi za most „Musala“, Mostar - Sanacija i konsolidacija lijeve i desne obale Neretve, 2000.
7. Geotehnička istraživanja i projektovanje za potrebe izgradnje vjetroelektrane VE Orlovača kod Livna, 2010.
8. Geomehanički istražni radovi za potrebe projektovanja MHE Neretvica kod Buturović Polja, 2010/2011
9. Geomehanički istražni radovi za potrebe projektovanja zaobilaznice Zenica na koridoru VC, 2011.
10. Geomehanički istražni radovi za potrebe projektovanja cementare na površinskom kopu Rudnika Uglja Đurđevik, 2011.
11. Geomehanička i geološka istraživanja terena za potrebe projektovanja HE Janjići na rijeci Bosni kod Zenice, 2011/12.
12. Geološko-geotehnička istraživanja i ispitivanja za potrebe izrade projektne dokumentacije izgradnje brze ceste, dionica Kladanj-Podpaklenik, prevoj Karaula, 2012.
13. Geotehnička istraživanja i projektovanje za potrebe izgradnje vjetroelektrane VE Mučavaća kod Livna, 2012.
14. Geotehnička i geološka istraživanja i ispitivanja terena na lokalitetu trase LOT 3, Sarajevska obilaznica, 2012.
15. Geomehanički istražni radovi iza potrebe gradnje plinovoda Zenica-Drivuša, 2012.
16. Geotehnički istražni radovi za potrebe projektovanja i izgradnje autoputa Doboj - Prnjavor, 2012/13.
17. Geotehnička istraživanja i ispitivanja, izrada geotehničkog projekta – blok 8 u TE Kakanj, 2013.
18. Geotehnička istraživanja i ispitivanja za pomočni objekat sa radionicom na lokaciji utovarni bunkeri u TE Kakanj, 2013.
19. Geotehnički i inžinjerskogeološki istražni radovi za poterebe projektovanja sanacije brane Kanal i pragova u rijeci Bosna u Zenici, 2013.
20. Geološki i geotehnički istražni radovi za poterebe projektovanja i izgradnje Internata za djecu u Zenici, 2013.
21. Geotehnička istraživanja i ispitivanja terena za potrebe projektovanja i izgradnju fabrike ljepila "Henkel", Bileća, 2013.
22. Geološki istražni radovi za potrebu izrade projekta i izgradnju MHE Kotor Varoš (2014 g).
23. Geotehnički, geološki, geofizički i seizmološki radovi za HE ''Vranduk'' za nivo glavnog projekta (2014.g).
24. Geotehnički istražni radovi na koridoru 5 C, poddionica Drivuša-Klopče, Zenica (2014.g)
25. Geomehanički i geološki istražni radovi za potrebe projektovanja vjetroelektrane ''Gradina'' kod Tomislavgrada (2014.g)
26. Geomehanički i geološki istražni radovi za potrebe projektovanja HE Kovanići na rijeci Bosni

Napominjemo da je ovo samo dio uspješno realizovanih radova!

Geološki radovi

1. Istražno bušenje na kamenolomu dolomita Bučići, općina Novi Travnik, 1998.
2. Istražno bušenje na kamenolomu Podbor kod Prozora, 1999.
3. Istražno bušenje na kamenolomu dolomita u Busovači, 2002.
4. Istražno bušenje na površinskom kopu Čubrići Banovići, 2002.
5. Istražno bušenje u Rudniku Krečnjaka “Integral Carmeus” u Ševrlijama kod Doboja, 2010.
6. Istražno bušenje na površinskom kopu Moščanica RMU Zenica, 2011.
7. Istražno bušenje za potrebe proširenja rudnika dijabaza Maglajci, Kozarska Dubica, 2013.
8. Geološki istražni radovi za projekat kombinovane elektrane KTG Zenica (2014.g).
9. Geološki istražni radovi za kamenolom krečnjaka na lokalotetu Gornja Grapska, Doboj (2014.g.)
10. Geološki istražni radovi za potrebe RMU Kakanj na lokalitetu Moščanica, Repovački potok (2014.g)
11. Istražno jamsko bušenje za rudnik olova u Olovu (2014.g)
12. Geološki istražni radovi za rudnik uglja na lokalitetu Maslovare, Kotor Varoš (2014.g.)
13. Geološki istražni radovi na rudniku uglja Vihovići – Mostar (2015.g.)

Napominjemo da je ovo samo dio uspješno realizovanih radova!

Hidrogeološki radovi

1. Hidrogeološka istraživanja za vodosnabdijevanje grada Mostara, 1994.
2. Istražno bušenje i izvođenja pijezometara na ljevoj obali HE Mostar 1998,
3. Kaptiranje izvorišta za vodosnabdijevanje grada Donji Vakuf, 1998.
4. Osposobljavanje postoječih i izvođenje novih pijezometara HE Rama 1999.
5. Hidrogeološka istraživanja za vodosnabdijevanje karlovačke pivare u Brestovskom, općina Kiseljak, 1999.
6. Istražno bušenje i hidrogeološka istraživanja za kiseljak Bistrica, općina Žepče, 2003.
7. Hidrogeološka istraživanja, kartiranje i izrada karata za HE Janjići kod Zenice, 2012.
8. Istražno bušenje, izrada istražno-eksploatacionih bunara i testiranje bunara na loalitetu radionica željeznica FBiH, Zenica, 2013.
9. Hidrogeološka istraživanja i izrada elaborata za blok 8 TE Kakanj, 2013.
10. Istražno bušenje istražno-eksploatacionih pijezometara, air liftovanje pijezometara bunara i testiranje izdašnosti bunara za potrebe vodosnabdijevanja na lokalitetu izvorišta Vrutak i Šećine njive, općina Visoko, 2013.
11. Bušenje sa jezgrovanjem pijezometarske bušotine (L=120 m) na HE ''Grančarevo'' – Trebinje (2014.g)

Napominjemo da je ovo samo dio uspješno realizovanih radova!

Geofizički radovi

1. Geofizička istraživanja i ispitivanja terena HE Vranduk kod Zenice, 2010.
2. Geofizička istraživanja i ispitivanja na brani Snježnica kod Teočaka, 2010.
3. Geofizička i seizmološka istraživanja i ispitivanja TE Kakanj, 2013.
4. Geofizička i seizmološka istraživanja u okviru projekta istražnih radova za izradu glavnog projekta na HE "Vranduk" (2014.g).
5. Geofizička i seizmološka ispitivanja u okviru geoloških ispitivanja za projekat kombinovane elektrane KTG u Zenici (2014.g).

Napominjemo da je ovo samo dio uspješno realizovanih radova!

Kabinetski radovi i projektovanje

1. Izrada programa, izvještaja, elaborata i projekata iz oblasti geoloških i hidrogeoloških istraživanja
2. Nadzor na izvođenju geoloških i hidrogeoloških istraživanja i ispitivanja
3. Revizija programa, elaborata i projekata iz oblasti geoloških i hidrogeoloških istraživanja
4. Izrada geoloških, hidrogeoloških i inžinjersko geoloških karata
5. Geološko i geotehničko modeliranje
6. Izrada studija, programa, elaborata i geotehničkih projekata
7. Nadzorna izvođenju geotehničkih radova
8. Revizija geotehničke projektne dokumentacije

Za izradu navedene dokumentacije posjedujemo savremenu opremu, licence, kvalificirano osoblje i potrebna ovlaštenja u skladu sa važećom zakonskom regulativom i standardima